Φόρμα εγγραφής σε Σεμινάριο

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συγκατατίθεμαι όπως η VELISSARIOU TRAINING CENTER συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας αρχεία, τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αναφέρω  στην παρούσα ηλεκτρονική φόρμα.